Năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 11/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng năm 2019.

Duc%20long

Hạ tầng cơ sở xã Đức Long được xây dựng khang trang (Ảnh theo baocaobang.vn)

Theo đó, năm 2019 phấn đấu có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: xã Lê Lai, huyện Thạch An; xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng; xã Độc Lập, huyện Quảng Uyên; xã Hoàng Tung, huyện Hòa An; xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa; xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng.

Số tiêu chí bình quân/xã tăng thêm từ 1 - 1,5 tiêu chí so với năm 2018; phấn đấu bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 11 tiêu chí/xã. Nhóm xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, tăng 02 tiêu chí/xã; nhóm xã đạt từ 5-9 tiêu chí tăng 0,7 tiêu chí/ xã. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của 15 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh. Xây dựng đề án và kế hoạch tổ chức thực hiện hỗ trợ các thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng phấn đấu đến năm 2020 đạt chuẩn nông thôn mới nhằm đạt mục tiêu thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch trên, định kỳ báo cáo UBND tỉnh, BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh về tình hình, tiến độ, kết quả, những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp trong quá trình tổ chức thực hiện. Triển khai xây dựng kế hoạch sử dụng vốn đã được UBND tỉnh giao, tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình.

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, Thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình năm 2019; căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch vốn được giao và hướng dẫn sử dụng kinh phí của Chương trình, triển khai phân bổ vốn cho các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn, kiển tra cơ sở đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả...

 

D.L

Các tin tức khác