Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do nhà đầu tư nộp.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

Hồ sơ

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Ngay khi nhà đầu tư nộp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đối tượng thực hiện TTHC

Nhà đầu tư trong nước (cá nhân và tổ chức) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ nhà đầu tư.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý của TTHC

     Luật 67/2014/QH13

     Nghị định 118/2015/NĐ-CP

     Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT

 

 

Mức độ: