Nghị quyết ban hành Quy chế tiếp công dân của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Số ký hiệu: 01/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 01/3/2017
Người ký: Đàm Văn Eng
Phân loại: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: HDND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Khiếu nại, tố cáo
Các văn bản khác