Nghị quyết ban hành Quy chế tiếp công dân của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021