Nghị quyết ban hành Quy chế tiếp công dân của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Số ký hiệu: 01/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 01/3/2017
Tệp đính kèm: 
Các văn bản khác