Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2013

Khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ;... là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2013.

KTXH

Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém; tranh thủ những yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, chủ động, quyết liệt, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2014, tạo đà hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 ngay từ ngày đầu, tháng đầu.

Khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành

Về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2013, Chính phủ thống nhất đánh giá: Công tác chỉ đạo, điều hành năm 2013 của Chính phủ triển khai trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới diễn biến phức tạp. Trong nước, thiên tai liên tiếp xảy ra với diễn biến phức tạp, khó lường, gây thiệt hại nặng nề. Trong khi đó, nhiệm vụ năm 2013 đặt ra phải thực hiện đồng thời cả mục tiêu trước mắt và lâu dài. Ngoài việc điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu, còn phải thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong dài hạn, nhất là các nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế, thực hiện các đột phá chiến lược; đồng thời phải tập trung thời gian, công sức bảo đảm hòa bình, ổn định, chủ quyền biên giới, biển đảo.

Trong chỉ đạo, điều hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng và Quốc hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân; thực hiện đúng Quy chế làm việc của Chính phủ và nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân từng thành viên Chính phủ trước Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân.

Những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2013 là sự cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có vai trò chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, điều hành còn có mặt hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, nhất là trong công tác xây dựng thể chế và thực hiện chương trình công tác; về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, công vụ, công chức, cải cách hành chính; về kỷ cương, kỷ luật hành chính gắn với thanh tra, kiểm tra; việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ và việc tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách.

Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và ý kiến tại phiên họp Chính phủ với các địa phương, hoàn chỉnh Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2013 và Chương trình công tác năm 2014 của Chính phủ để các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện.

Các bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức trách, nhiệm vụ, tổ chức rà soát, kiểm điểm, rút kinh nghiệm; khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành gắn với việc triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2014 của bộ, cơ quan, địa phương.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, các bộ, cơ quan liên quan chủ động giải quyết hoặc đề xuất giải quyết các kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tại phiên họp Chính phủ với các địa phương. Văn phòng Chính phủ đôn đốc và tổng hợp việc giải quyết các kiến nghị trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và ý kiến tại phiên họp Chính phủ với các địa phương, khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của bộ, cơ quan, địa phương; tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, mạnh mẽ để triển khai thực hiện Nghị quyết với tinh thần và quyết tâm cao nhất ngay từ những ngày đầu năm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 theo Nghị quyết của Quốc hội.

Chưa thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Về công tác cải cách hành chính; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và ý kiến tại phiên họp Chính phủ với các địa phương hoàn chỉnh và ban hành báo cáo về công tác cải cách hành chính năm 2013; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2013.

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong năm 2014.

Về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Chính phủ thống nhất chưa thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và các cơ quan, địa phương có liên quan tiếp tục thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại các Nghị định: số 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; số 13/2010/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP; Điều 6 Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/1/201 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi và Quyết định số 38/2004/QĐ-TTg ngày 17/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi.

Bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ

Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 5/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014, đặc biệt là việc bảo đảm cung cầu hàng hoá, không để thiếu hàng sốt giá.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm tra tại các cửa khẩu nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu, đặc biệt là buôn lậu gia cầm; bảo đảm điều kiện đi lại thuận tiện, an toàn cho nhân dân, giảm thiểu tai nạn giao thông; ngăn chặn sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ; quan tâm chăm lo vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là người có công và đối tượng chính sách; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo Chinhphu.vn

Các tin tức khác