Nghị quyết về việc quyết định số lượng thành viên và cơ cấu thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Số ký hiệu: 23/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 1/7/2016
Người ký: Đàm Văn Eng
Phân loại: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: HDND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nghị quyết HĐND
Các văn bản khác