Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Số ký hiệu: 20/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 1/7/2016
Người ký: Đàm Văn Eng
Phân loại: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: HDND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nghị quyết HĐND
Các văn bản khác