Nguyên Bình: Đầu tư 16 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), năm 2014, huyện Nguyên Bình có 11/18 xã xây dựng và nộp kế hoạch triển khai Chương trình XDNTM về Ban Chỉ đạo huyện, 10/13 xã nộp Đề án XDNTM để thẩm định, 4 xã phê duyệt Đồ án Quy hoạch XDNTM.

 
        Đường vào xóm Bản Um, xã Tam Kim (Nguyên Bình) được bê tông hóa.    

Đến nay, các xã: Minh Tâm đạt 14 tiêu chí; Tam Kim 9 tiêu chí; Minh Thanh 8 tiêu chí; Bắc Hợp, Lang Môn 7 tiêu chí; Hoa Thám, Ca Thành, Thể Dục, Yên Lạc đạt 4 tiêu chí; Thái Học, Thịnh Vượng, Hưng Đạo, Quang Thành, Phan Thanh, Triệu Nguyên đạt 3 tiêu chí; Vũ Nông, Thành Công, Mai Long  đạt 2 tiêu chí.

Trong quá trình triển khai, huyện được hỗ trợ 16 tỷ đồng phân bổ cho các xã xây dựng hạ tầng cơ sở, gồm: xã Minh Tâm 10 tỷ đồng, xã Tam Kim 2 tỷ đồng, xã Vũ Nông và xã Quang Thành, mỗi xã 2 tỷ đồng.

Năm 2015, huyện phấn đấu 1 xã đạt từ 15 - 19 tiêu chí, 4 xã đạt 10 - 12 tiêu chí, 3 xã đạt 5 - 9 tiêu chí, 10 xã đạt 1 - 4 tiêu chí; đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở trên địa bàn các xã theo đồ án quy hoạch; triển khai công tác điều chỉnh, lập đề án XDNTM cho 17 xã.

Theo baocaobang.vn