Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (cấp Huyện)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (cấp Huyện)

 

 

Trình tự thực hiện

  Bên mời thầu phát hành HSMST, HSMT, HSYC cho Nhà đầu tư sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo đầu thầu, gửi thư mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Cách thức thực hiện

- Đối với Nhà đầu tư liên danh, chỉ cần một thành viên trong liên danh mua HSMST, kể cả trường hợp chưa hình thành liên danh khi mua HSMST;

- HSMT được phát hành cho các Nhà đầu tư có tên trong danh sách ngắn. Đối với Nhà đầu tư liên danh, chỉ cần một thành viên trong liên danh mua hồ sơ mời thầu.

 

Hồ sơ

Hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

Thời  hạn giải quyết

Phát hành sau 3 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo Đấu thầu, gửi thư mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

        Bên mời thầu

Đối tượng thực hiện TTHC

       Tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 01 (Mẫu HSMST) và Mẫu số 02 (Mẫu HSMT) ban hành kèm theo Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT.

 

Phí, lệ phí

Không có

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

HSMST, HSMT, HSYC được phát hành

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn Nhà đầu tư.

- Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon MẪU.doc54 KB

Mức độ: