Phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn (cấp huyện)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 

Phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn  (cấp huyện)

 

 

Trình tự thực hiện

Hồ sơ mời thầu được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.  Hồ sơ mời thầu được phát hành cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi hoặc cho các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn. Đối với nhà thầu liên danh, chỉ cần một thành viên trong liên danh mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu, kể cả trường hợp chưa hình thành liên danh khi mua hoặc nhậnhồ sơ mời thầu;

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại đơn vị phát hành theo thông báo trên Báo Đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 

Hồ sơ

HSMT được phê duyệt

* Số lượng hồ sơ:

Bảo đảm tất cả các nhà thầu có nhu cầu tham dự thầu đều được nhận hồ sơ

 

Thời  hạn giải quyết

3 ngày sau khi thông báo mời sơ tuyển, quan tâm, mời thầu, chào hàng cạnh tranh được đăng tải

 

Cơ quan thực hiện TTHC

Đơn vị phát hành

Đối tượng thực hiện TTHC

Bên mời thầu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Phí, lệ phí

đối với đấu thầu trong nước: hồ sơ mời thầu được bán tối đa là 2.000.000 đồng; đối với đấu thầu quốc tế, mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

HSMT được phát hành cho nhà thầu).

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Bên mời thầu phải phát hành  HSMT cho tất cả nhà thầu tham dự thầu.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 29/9/2016 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn.

 

 

 

Mức độ: