Phân bổ 244,1 tỷ đồng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh, năm 2017, tỉnh được Trung ương phân bổ 244 tỷ 100 triệu đồng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Đường xóm Bản Cải, thị trấn Hòa Thuận (Phục Hòa) được bê tông hóa.

Trong đó, vốn đầu tư phát triển 200 tỷ đồng phân bổ cho các xã nghèo, đặc biệt khó khăn, xã đạt dưới 5 tiêu chí, xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, xã không thuộc các đối tượng ưu tiên của Chương trình; vốn sự nghiệp 44,1 tỷ đồng phân bổ hỗ trợ phát triển sản xuất (11 tỷ 250 triệu đồng), đào tạo, tập huấn cán bộ làm công tác xây dựng NTM, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, chống tái mù, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ phát triển thể chế văn hóa, thể thao, bảo vệ môi trường nông thôn…

Ngoài ra, tính đến ngày 5/7/2017, Quỹ “Xây dựng NTM" tỉnh nhận được hơn 418 triệu đồng của 105 đơn vị ủng hộ.   

Hết tháng 6/2017, bình quân toàn tỉnh đạt 7,62 tiêu chí NTM/xã, trong đó có 5 xã đạt 19 tiêu chí; 1 xã (Nam Tuấn, Hòa An) đạt 17 tiêu chí; 29 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 121 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí; 21 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Phấn đấu đến hết năm 2017, tỉnh có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM, gồm: Hồng Việt, Nam Tuấn (Hòa An), Cao Chương (Trà Lĩnh), Đào Ngạn (Hà Quảng). Số tiêu chí NTM bình quân/xã tăng thêm từ 1,5 - 1,7 tiêu chí so với năm 2016; giảm 12 xã đạt dưới 5 tiêu chí, đồng thời tiêp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí của 5 xã đạt chuẩn NTM…  

Theo baocaobang.vn