Phê duyệt danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 362/QĐ/UBND, về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017.

Danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng năm 2017 gồm 2.482 người, trong đó có 2.120 nam, 362 nữ; Trùng Khánh 231 người, Hà Quảng 212 người, Hòa An 264 người, Phục Hòa 114 người, Nguyên Bình 208 người, Hạ Lang 147 người, Bảo Lâm 196 người, Thông Nông 153 người, Bảo Lạc 229 người, Trà Lĩnh 123 người, Quảng Uyên 229 người, Thạch An 160 người, Thành phố 216 người.

Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng chế độ chính sách quy định tại Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này thay thế Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng, về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Kim Thoa

Các tin tức khác