Phấn đấu xây dựng Nguyên Bình đổi mới, phát triển

Kế thừa những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đại hội Đảng bộ huyện Nguyên Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực quản lý và điều hành của chính quyền; đoàn kết, dân chủ, đổi mới; thu hút đầu tư, phát huy nội lực, tiềm năng lợi thế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH, đưa Nguyên Bình trở thành một huyện khá của tỉnh.

TT%20Nguyen%20Binh_copy

Một góc thị trấn Nguyên Bình (Nguyên Bình).

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã xác định 14 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ và 3 chương trình công tác trọng tâm, gồm: Phát triển về nông, lâm nghiệp và dịch vụ, du lịch Phja Oắc - Phja Đén; Phát triển sản xuất hàng hóa trúc sào, dong riềng, cây dược liệu; Nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Để Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, 40 chi, đảng bộ trực thuộc và cơ quan, đơn vị tập trung làm tốt công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các cấp ủy triển khai việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ huyện, nghị quyết đại hội cùng cấp; xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội thắng lợi, hiệu quả ngay từ năm đầu tiên. Trong tháng 1/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện 3 chương trình công tác trọng tâm. Yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị tập trung tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết với tinh thần quyết liệt, hiệu quả, gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, tiếp tục chú trọng các nội dung: Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội...

Thực hiện 3 chương trình trọng tâm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, quán triệt nội dung từng chương trình tới các tổ chức Đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Sau một năm, giữa nhiệm kỳ, kết thúc chương trình tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm.  

Cụ thể, đối với Chương trình Nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng giai đoạn 2015 - 2020, Huyện ủy tập trung, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và vi phạm pháp luật trong cán bộ, đảng viên; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng... Phấn đấu, hằng năm có 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; 85% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 120 đảng viên trở lên/năm. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ; xây dựng đội ngũ bí thư, phó bí thư cấp xã, thị trấn mạnh về chuyên môn, vững về lý luận chính trị...

Thực hiện Chương trình Phát triển sản xuất hàng hóa trúc sào, dong riềng, cây dược liệu giai đoạn 2015 - 2020, huyện chỉ đạo tập trung khai thác tối đa thế mạnh về điều kiện tự nhiên, xã hội, phát triển cây trúc sào, cây dong riềng và cây dược liệu thành sản xuất hàng hoá. Duy trì, mở rộng quy mô, ứng dụng tiến bộ công nghệ mới vào các vùng sản xuất hàng hoá, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế trong và ngoài huyện đầu tư sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Phấn đấu diện tích trồng mới cây trúc sào tăng từ 100 ha trở lên/năm, đến năm 2020 duy trì diện tích trúc khai thác trên 1.500 ha. Vùng trồng và phát triển tập trung tại các xã: Vũ Nông, Yên Lạc, Triệu Nguyên, Lang Môn, Thành Công, Phan Thanh, Ca Thành. Mở rộng diện tích trồng dong riềng từ 131 ha lên 300 ha tại các xã: Phan Thanh, Thành Công và thị trấn Tĩnh Túc, xây dựng vùng trồng dong riềng tập trung cho sản xuất miến dong; xem xét mở rộng diện tích sang các xã lân cận có điều kiện tương đồng như: Vũ Nông, Yên Lạc, Ca Thành. Đối với cây dược liệu, phấn đấu trồng mới 460 ha, gồm: Cây lấy tinh dầu, như: Hồi, quế, sả…, trồng tại các xã: Thịnh Vượng, Hoa Thám, Minh Thanh, Quang Thành, Lang Môn, Bắc Hợp, Tam Kim với diện tích khoảng 300 ha; các loại cây thuốc có giá trị kinh tế cao, như: Đương quy, bạch truật, hà thủ ô, sâm đỏ, bảy lá một hoa, trồng ở các xã: Thành Công, Phan Thanh, Ca Thành và thị trấn Tĩnh Túc..., diện tích khoảng 160 ha. Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mã Gia Hãnh, trong quá trình thực hiện, huyện rất cần có sự hỗ trợ của tỉnh trong việc kêu gọi, thu hút đầu tư, định hướng các loại cây trồng phù hợp với nhu cầu thị trường và đặc biệt là tìm đầu ra cho sản phẩm.

Chương trình Phát triển về nông, lâm nghiệp và dịch vụ, du lịch Phja Oắc - Phja Đén giai đoạn 2015 - 2020, Huyện ủy chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương ưu tiên phát triển nông, lâm nghiệp gắn với tiềm năng thế mạnh phát triển các sản phẩm phục vụ du lịch, như: Quy hoạch vùng trồng các loại cây dược liệu quý, rau, quả trái vụ, các loại hoa phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng. Duy trì, mở rộng quy mô, ứng dụng tiến bộ công nghệ mới vào các vùng sản xuất đang có để từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế trong và ngoài huyện đầu tư sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp tạo ra sản phẩm hàng hoá... Phấn đấu đến năm 2020, mở rộng diện tích trồng dong riềng lên trên 120 ha; cây chè 50 ha; cây dược liệu 50 ha; cây trúc sào 120 ha; rau các loại 5 ha; hoa các loại 5 ha; cây ăn quả các loại 5 ha.

Về phát triển dịch vụ, du lịch, huyện tập trung khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trở thành ngành kinh tế quan trọng và đóng góp giá trị, chiếm tỷ trọng trong cơ cấu tổng thu nhập của huyện; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần các dịch vụ du lịch, tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và cộng đồng dân cư, tạo tiền đề cho các ngành nghề khác phát triển. Phát triển du lịch theo hướng bền vững, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, gắn liền với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan sinh thái, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá du lịch, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch; từng bước nâng cao dần các hoạt động du lịch sinh thái, nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ du lịch; tạo dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc của vùng. Quản lý, bảo vệ tốt tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, giữ gìn cảnh quan, thảm thực vật phong phú và đa dạng, đảm bảo cân bằng sinh thái về môi trường; giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc trong vùng, từng bước xây dựng Phja Oắc - Phja Đén trở thành khu du lịch sinh thái thu hút du khách đến du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng… Phấn đấu đến năm 2020, thu hút trên 60.000 lượt khách.

Bằng những việc làm cụ thể, năng động, sáng tạo và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, Nguyên Bình quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu của nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, xây dựng địa phương đổi mới và phát triển.

Theo baocaobang.vn