Phục Hòa: 7/7 xã đạt 5 - 8 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đến nay 7/7 xã huyện Phục Hòa đạt 5 - 8 tiêu chí XDNTM, trong đó, xã Triệu Ẩu là xã điểm thực hiện XDNTM đạt 8 tiêu chí.

Nông dân thị trấn Hòa Thuận (Phục Hòa) phát triển chăn nuôi lợn.

Đến nay, 100% xã của huyện đã hoàn thành việc lập quy hoạch và đề án XDNTM. Các xã khai thác triệt để thế mạnh cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, tổ chức triển khai các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả, như: chăn nuôi dê ở xã Mỹ Hưng; sản xuất gạch không nung, chế biến lâm sản, sản xuất bánh ở xã Cách Linh; phát triển hợp tác xã trồng rau sạch ở xã Hồng Đại... Năm 2014, toàn huyện làm được 6.931 m đường giao thông nông thôn, nhân dân đóng góp 1.458 công lao động, hơn 1,8 tỷ đồng, hiến 5.126 m2 đất.

Năm 2015, huyện phấn đấu các xã tăng thêm từ 3 - 5 tiêu chí XDNTM, riêng xã Triệu Ẩu đạt 14/19 tiêu chí.

Theo baocaobang.vn