Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 06 năm 2019

Ngày tháng VB: 
10/6/2019
Số/ký hiệu: 
145 /GM-VPUB

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Giám độc các Sở:Y tế, Lao động-TB&XH, Xây dựng; Khoa học và CN; Ngoại vụ và các chuyên viên liên quan