Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2018

Ngày tháng VB: 
24/10/2018
Số/ký hiệu: 
301/GM-UBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
HĐND tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Khoa học và CN,Bộ Chỉ huy BĐBP; Ban quản lý KKT, Giao thông, NN&PTNT, Hải Quan tỉnh, Cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế tỉnh; Báo CB;Đài PT&TH