Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01/2018

Ngày tháng VB: 
30/01/2018
Số/ký hiệu: 
35/GM-UBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; Các Ủy viên UBND tỉnh; Các đơn vị: Ban QLKKT tỉnh; Ban QLDA ĐTTXD các công trình: Dân dụng và công nghiệp, giao thông, NN&PTNT; Cục Thống kê tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước CB; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH CB