Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 /2017

Ngày tháng VB: 
05/05/2017
Số/ký hiệu: 
100/GM-VP

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội; Cục Hải quan tỉnh; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước; Ban Quản lý Khu kinh tế ; Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban Quản lý dự