Quản lý hộ khẩu, nhân khẩu tạm trú

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Quản lý hộ khẩu, nhân khẩu tạm trú

Trình tự thực hiện

- Rà soát, lập danh sách đầy đủ số hộ, nhân khẩu tạm trú trong địa bàn;

- Ghi vào sổ đăng ký tạm trú theo từng loại:

+ Hộ, nhân khẩu tạm trú có nơi ở thuộc sơ hữu của mình;

+ Hộ, nhân khẩu tạm trú có nơi ở thuộc diện đi thuê, mượn, ở nhờ;

+ Họ, nhân khẩu tạm trú đã có hồ sơ hoặc chưa có hồ sơ quản lý.

- Nắm tình hình, trao đổi, xác minh về hộ, nhân khẩu tạm trú và bổ sung hoặc lập hồ sơ quản lý

- Quản lý hộ, nhân khẩu tạm trú theo quy định của pháp luật. Đối với những hộ, nhân khẩu có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì hướng dẫn họ làm hồ sơ xin đăng ký thường trú.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Hồ sơ

- Bộ hồ sơ đăng ký tạm trú (Hoặc bộ hồ sơ gia hạn tạm trú; hoặc bộ hồ sơ đổi, cấp lại tạm trú);

- Sổ đăng ký tạm trú (HK12).

Thời hạn giải quyết

Thường xuyên, hàng ngày

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

 Công an phường, xã, thị trấn

Kết quả thực hiện TTHC

  Nắm chắc hộ, nhân khẩu tạm trú trên địa bàn phường để quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật.

Phí, lệ phí

Mức thu theo quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Sổ đăng ký tạm trú (HK12).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Không

 

Mức độ: