Quản lý hộ khẩu, nhân khẩu tạm trú

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Quản lý hộ khẩu, nhân khẩu tạm trú

Trình tự thực hiện

- Rà soát, lập danh sách đầy đủ số hộ, nhân khẩu tạm trú trong địa bàn;

- Ghi vào sổ đăng ký tạm trú theo từng loại:

+ Hộ, nhân khẩu tạm trú có nơi ở thuộc sở hữu của mình;

+ Hộ, nhân khẩu tạm trú có nơi thuộc diện đi thuê, mượn, ở nhờ;

+ Hộ, nhân khẩu tam trú đã có hồ sơ hoặc chưa có hổ sơ quản lý.

- Nắm tình hình, trao đổi, xác minh về hộ, nhân khẩu tạm trú và bổ sung hoặc lập hồ sơ quản lý

- Quản lý hộ, nhân khẩu tạm trú theo quy định của pháp luật. Đối với những hộ, nhân khẩu có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì hướng dẫn họ làm hồ sơ xin đăng ký thường trú.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Hồ sơ

Bộ hồ sơ đăng ký tạm trú (Hoặc bộ hồ sơ gia hạn tạm trú, hoặc bộ hồ sơ đổi ,cấp lại tạm trú);

- Sổ đăng ký tạm trú(HK12)

Thời  hạn giải quyết (tối đa)

Thường xuyên, hàng ngày

Cơ quan thực hiện TTHC

Công an xã, phường, thị trấn

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Sổ đăng ký tạm trú HK12

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Nắm chắc hộ, nhân khẩu tạm trú trên địa bàn phường để quản lý chặt chẽ theo qui định của pháp luật

Phí, lệ phí

Mức thu theo qui định

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Không

Mức độ: