Quảng Uyên huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), huyện Quảng Uyên huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng cơ sở..., phát triển sản xuất nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

IMG_0779

Đường vào xóm Pác Rằng, xã Phúc Sen (Quảng Uyên).

 

Theo đồng chí Nhan Viết Thái, Chủ tịch UBND huyện Quảng Uyên, để khắc phục những khó khăn của một huyện miền núi, nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, Đảng bộ huyện xác định: tập trung nguồn lực khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương; thực hiện hiệu quả các chương trình dự, án phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, trọng tâm là Chương trình XDNTM. Qua tuyên truyền, tổ chức phát động phong trào thi đua chung sức XDNTM, đội ngũ cán bộ và nhân dân đã nâng cao nhận thức về Chương trình, từ đó, có những đóng góp thiết thực, như: đóng góp bằng ngày công lao động, vật tư, hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa xóm, trạm y tế. Các tổ hợp tác, nhóm sở thích giúp nhau phát triển sản xuất; các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao được đẩy mạnh... Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. 

Trao đổi với chúng tôi về thành tích đứng đầu các xã trong huyện về XDNTM, đồng chí Linh Văn Phù, Chủ tịch UBND xã Phúc Sen chia sẻ: Toàn xã chỉ có 276 ha đất sản xuất. Do ít đất canh tác, từ lâu bà con đã nhận thức rõ việc luân canh, thâm canh các loại cây trồng, vật nuôi hàng hóa và phát huy sức sống của nghề truyền thống. Đồng thời, thực hiện hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Ban Chỉ đạo XDNTM của xã triển khai sâu rộng tới các xóm, hộ gia đình về quyền lợi và tránh nhiệm trong thực hiện Chương trình XDNTM. Từ việc dân hiểu, đã có 30 hộ hiến 1.005 m2 đất làm các tuyến đường giao thông liên thôn; 546 m2 đất xây dựng nhà văn hóa và các công trình khác. Từ nguồn vốn lồng ghép đầu tư hơn 8 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 40% (bằng ngày công và hiến đất), đã bê tông 8 km đường vào 10/10 xóm. 70% các tuyến đường vào ngõ xóm được bê tông hóa; 70% các tuyến mương thủy lợi được kiên cố hóa; 7 xóm có nhà văn hóa.
Trước sự đổi thay của quê hương, Trưởng xóm Pác Rằng, xã Phúc Sen Long Văn Hải tự hào: Từ sự cần cù chăm chỉ của bà con và sự quan tâm tập trung của Nhà nước, bộ mặt của quê hương mới đổi thay nhanh chóng như ngày hôm nay. Thành quả đó là động lực để bà con nỗ lực hơn nữa từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.
Từ năm 2011 đến nay, nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư trực tiếp Chương trình XDNTM để thực hiện quy hoạch, tuyên truyền, đào tạo tấp huấn, quản lý chương trình, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu huyện đã triển khai thực hiện đạt hơn 3 tỷ 719 triệu đồng/5 tỷ 091 triệu đồng. Lập quy hoạch, phê duyệt đồ án quy hoạch và công bố quy hoạch XDNTM 16/16 xã... Đến hết tháng 9/2014, trên địa bàn huyện có xã Phúc Sen đạt 14/19 tiêu chí; Độc lập, 7 tiêu chí; 3 xã: Ngọc Động, Chí Thảo, Quảng Hưng, đạt 6 tiêu chí; 4 xã: Phi Hải, Cai Bộ, Tự Do, Hồng Định đạt 5 tiêu chí; 3 xã: Quốc Dân, Quốc Phong, Hạnh Phúc đạt 4 tiêu chí; 3 xã: Hoàng Hải, Hồng Quang, Bình Lăng đạt 3 tiêu chí; xã Đoài Khôn đạt 2 tiêu chí.

Tuy nhiên, trong thực hiện các tiêu chí XDNTM còn nhiều khó khăn. Theo đồng chí Nông Thị Kiều, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Uyên: Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM. Coi XDNTM là nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn hoặc UBND xã, nên khó khăn trong triển khai thực hiện. Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc của huyện đã được thành lập và họp bàn thống nhất phân công thành viên phụ trách, giúp đỡ các xã, nhưng do kiêm nhiệm công tác nên chưa dành được nhiều thời gian đi cơ sở. Việc huy động nguồn lực từ dân là rất hạn chế, đôi khi vượt quá khả năng đóng góp. Kinh phí hằng năm cấp cho Chương trình XDNTM còn ít. 

Theo Baocaobang.vn