Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ sét Khuổi Đứa, xã Ngọc Xuân, thị xã Cao Bằng (nay là phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng)

Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 564/QĐ-UBND về việc đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ sét Khuổi Đứa, xã Ngọc Xuân, thị xã Cao Bằng (nay là phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng) tỉnh Cao Bằng.

Mục đích đóng cửa mỏ là để quản lý, bảo vệ khoáng sản sau khi Giấy phép khai thác hết hạn và thu hồi đất đai để quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác liên quan phục hồi môi trường, đất đai các khu vực khai thác và bàn giao toàn bộ cho chính quyền địa phương quản lý, sử dụng. Diện tích đóng cửa mỏ 0,6ha.

Mỏ khoáng sản mỏ sét Khuổi Đứa xã Ngọc Xuân, thị xã Cao Bằng (nay là phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng) được cấp cho Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng theo giấy phép khai thác số 90/GP-UBND ngày 17/01/2008 của UBND tỉnh Cao Bằng.

Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng đã hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường đối với mỏ sét Khuổi Đứa xã Ngọc Xuân, thị xã Cao Bằng (nay là phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng).

Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng có trách nhiệm báo cáo với các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện thủ tục bàn giao đối với khu vực có diện tích đóng cửa mỏ (0,6 ha) để địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Hoàn tất việc thanh lý hợp đồng thuê đất và các hợp đồng khác liên quan tới việc thực hiện khai thác khoáng sản phần diện tích khu vực khai thác được đóng cửa theo quy định của pháp luật.

Kim Cúc

 

Các tin tức khác