Quyết định bổ sung (lần 2) danh sách học sinh các trường trung học phổ thông được hỗ trợ gạo theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP

Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 401/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung (lần 2) danh sách học sinh các trường trung học phổ thông (THPT) được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, năm học 2018 - 2019.

Theo đó, 17 học các trường THPT được hưởng chính sách hỗ trợ gồm: Trường THPT Nguyên Bình 2 học sinh; THPT Bảo Lạc 5 học sinh; THPT Tĩnh Túc 7 học sinh; THPT Lý Bôn 2 học sinh; THPT Thành phố 01 học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đúng đối tượng, mức hỗ trợ; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

D.L

 

Các tin tức khác