Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở, UBND cấp huyện và UBND cấp tỉnh

Ngày 29/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1920/QĐ-UBND ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở, UBND cấp huyện và UBND cấp tỉnh.

Mục tiêu của việc xác định chỉ số CCHC là để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các sở, cơ quan ngang sở, UBND cấp huyện, cấp xã trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020, ban hành tại Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh. Mục tiêu cụ thể: xây dựng tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bộ chỉ số theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của từng đơn vị, địa phương; xác định được thang điểm, phương pháp đánh giá cho các tiêu chí, tiêu chí thành phần, từ đó xác định được chỉ số CCHC của từng đơn vị, địa phương; Hàng năm, tổ chức triển khai xác định, đánh giá và công bố Chỉ số CCHC của các đơn vị, địa phương; Kết quả Chỉ số CCHC của các đơn vị, địa phương là một trong những căn cứ đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu và bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, đơn vị; Chỉ số CCHC của các đơn vị, địa phương là một trong nhưng căn cứ quan trọng để xác định Chỉ số CCHC của tỉnh.

Kim Cúc

 

Đính kèmDung lượng
PDF icon 1920.PDF10.75 MB