Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Cao Bằng năm 2017

Ngày 28/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 593/QĐ-UBND, ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Cao Bằng năm 2017.

Theo đó, mục tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), năm 2017 là đẩy mạnh THTK, CLP trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác THTK, CLP với những kết quả cụ thể; tập trung xây dựng các giải pháp quyết liệt để nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Chương trình yêu cầu đẩy mạnh việc THTK, CLP để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường đã được đề ra tại Nghị quyết số 89/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; THTK, CLP là trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, phù hợp với từng sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; gắn với trách nhiệm người đứng đầu; bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính; THTK, CLP phải được tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; THTK, CLP được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi.

Căn cứ Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2017 của đơn vị, địa phương mình. Trong Chương trình THTK, CLP phải cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của cấp mình; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của từng giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra...

N.A

Các tin tức khác