Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa VN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh CB