Quyết định giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Cao Bằng

Ngày 31/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1150/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Cao Bằng.

Theo đó, UBND thành phố Cao Bằng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các phương án xử lý về nhân sự, tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác liên quan đến việc giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Cao Bằng theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Cao Bằng.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Cao Bằng được tiếp tục sử dụng tư cách pháp nhân của đơn vị thực hiện thanh quyết toán kinh phí và các công việc khác liên quan để tiến hành các thủ tục giải thể trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

UBND thành phố Cao Bằng có trách nhiệm tiếp nhận tất cả các quyền, nghĩa vụ về tài chính, tài sản và các công việc khác liên quan mà Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Cao Bằng đang thực hiện nhưng chưa hoàn thành để tiếp tục thực hiện các thủ tục giải thể quy định; giao nộp con dấu của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Cao Bằng cho cơ quan Công an để thu hồi trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

D.L

 

Các tin tức khác