Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Chí Thảo - Tự do - Ngọc Động -Hoàng Hải - Hạnh Phúc, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng