Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉ

Số ký hiệu: 16/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/04/2019
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Cao Bằng
Lĩnh vực văn bản: Nội vụ
Các văn bản khác