Quyết định thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019

Vừa qua, ngày 03/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 753/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019.

Theo đó, Đoàn công tác gồm 9 người; Ông Mã Gia Hãnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp là Trưởng đoàn; ông Phạm Hiến Giang, Phó Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh là Phó Trưởng đoàn.

Đoàn công tác có nhiệm vụ lựa chọn và kiểm tra theo dõi về thực hiện tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại một số cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh; kết thúc đợt kiểm tra báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả kiểm tra theo quy định. Triên cơ sở kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực này, phân tích, tổng hợp thông tin và xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể của Đoàn công tác, tổ chức triển khai các nội dung của kế hoạch, chuẩn bị tài liệu và các điều kiện đảm bảo phục vụ cho công tác của Đoàn theo đúng quy định.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Đoàn công tác do Trưởng đoàn phân công. Đoàn công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn công tác được sử dụng con dấu của Sở Tư pháp trong khi thực hiện nhiệm vụ.

 

D.L

 

 

Các tin tức khác