Quyết định thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019

Ngày 03/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 752/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019.

Theo đó, Đoàn công tác gồm 8 người; Ông Mã Gia Hãnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp là Trưởng đoàn; ông Trần Anh Dũng, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh là Phó Trưởng đoàn.

Đoàn công tác có nhiệm vụ kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế trên địa bàn tỉnh theo các nội dung cụ thể sau:

Tình hình triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến lĩnh vực về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế; Công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ; việc bố trí nguồn lực và các điều kiện khác (kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất...); Việc áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế; việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp, thống kê, đánh giá, phân tích về thực trạng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế; kết thúc đợt kiểm tra báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả kiểm tra theo quy định.

Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Đoàn kiểm tra, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể của Đoàn, ấn định thời gian kiểm tra, tổ chức triển khai các nội dung của kế hoạch, chuẩn bị tài liệu và các điều kiện đảm bảo cho Đoàn công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Đoàn công tác do Trưởng đoàn phân công. Đoàn công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn công tác được sử dụng con dấu của Sở Tư pháp trong khi thực hiện nhiệm vụ.

 D.L

 

Các tin tức khác