Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề àn "Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp"

Ngày 24/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1292/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề àn "Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, Tổ giúp việc BCĐ gồm Bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháo, Sở Tư pháp làm Tổ trưởng; ông Ngô Quốc Chiến, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh và bà Mã Hồng Lam, Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế làm Tổ viên.

Tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp BCĐ xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của BCĐ trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị các tài liệu liên quan phục vụ các phiên họp của BCĐ; dự thảo các văn bản của BCĐ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng BCĐ phân công. Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

D.L

 

 

Các tin tức khác