Quyết định Về việc bổ sung nội dung Kế hoạch thực hiện vốn sự nghiệp năm 2018 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của Sở Giáo dục và Đào tạo

Số ký hiệu: 853/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/6/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục, Đào tạo
Các văn bản khác