Quyết định về việc công nhận các huyện thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 và mức độ 2 năm 2016

Ngày 25/5/2017, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 744/QĐ-UBND, công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 và mức độ 2 năm 2016.

Kết quả hình ảnh cho ảnh đạt chuẩn phổ cập Trung học cơ sở

Ảnh minh họa

Theo đó,  11 huyện, được công nhận đạt chuẩn Phổ cập trung học cơ sở mức độ 1 bao gồm: Hà Quảng, Hạ Lang, Hòa An, Thạch An, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Nguyên Bình, Phục Hòa, Thông Nông, Trà Lĩnh, Trùng Khánh; Mức độ 2 bao gồm: huyện Quảng Uyên, thành phố Cao Bằng.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được công nhận có trách nhiệm chỉ đạo và tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học trong những năm tiếp theo.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

N.A

Các tin tức khác