Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện vốn sự nghiệp năm 2018 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của Sở Tài nguyên và Môi trường

Số ký hiệu: 1814/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/11/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác