Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng năm 2018

Ngày 09/2/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng năm 2018.

Theo đó, Quyết định đã phê duyệt Kế hoạch số 1440/KH-SLĐTBXH ngày 05/12/2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tuyển dụng viên chức ngành lao động - Thương binh và Xã năm 2018 với nhu cầu tuyển dụng là 08 chỉ tiêu. Trong đó cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh 01 chỉ tiêu; Trung tâm Dịch vụ việc làm 01 chỉ tiêu; Trung tâm Bảo trợ xã hội 06 chỉ tiêu.

Phương thức tuyển dụng: tuyển dụng qua hình thức xét tuyển. Thời gian thực hiện từ tháng 2 năm 2018 (thời gian cụ thể do Giám đốc Sở Lao đọng - Thương binh và Xã hội thông báo theo quy định của pháp luật).

 

D.L

 

Các tin tức khác