Quyết định về việc tổ chức lại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ngày 04/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1007/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành Phòng Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phòng Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; an toàn vệ sinh thực phẩm và quản lý các dịch vụ công thuộc phạm vi lĩnh vực được giao trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tiếp tục hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao và sử dụng tư cách pháp nhân của đơn vị thực hiện thủ tục thanh quyết toán kinh phí và các công việc khác liên quan để tiến hành chuyển giao, tổ chức lại trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tiếp nhận tất cả các quyền, nghĩa vụ về tài chính, tài sản và tiếp tục thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ mà Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đang thực hiện nhưng chưa hoàn thành; giao nộp con dấu của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cho cơ quan Công an để thu hồi trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

D.L

 

Các tin tức khác