Quyết định về việc thành lập Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Bảo Lâm

Ngày 03/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 747/QĐ-UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Bảo Lâm.

Theo đó, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Bảo Lâm trên cơ sở chuyển giao sáp nhập, tổ chức lại nhiệm vụ sự nghiệp văn hóa thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bảo Lâm và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Bảo Lâm.

Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Bảo Lâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Bảo Lâm, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Bảo Lâm chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện Bảo Lâm; quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Bảo Lâm gồm: Giám đốc, không quá 02 phó giám đốc và các viên chức, người lao động (nếu có). UBND huyện Bảo Lâm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Bảo Lâm theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 2660/QĐ-UBND ngày 17/10/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị và các trạm phát lại truyền hình trực thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cao Bằng về UBND huyện, thị quản lý và bãi bỏ các quy định trước đây trái với quyết định này.

Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Bảo Lâm, nhiệm vụ sự nghiệp văn hóa đang thực hiện tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bảo Lâm tiếp tục hoạt động theo chức, nhiệm vụ được giao và sử dụng tư cách pháp nhân của đơn vị thực hiện thủ tục thanh quyết toán kinh phí và các công việc khác liên quan để tiến hành chuyển giao sáp nhập trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Bảo Lâm tiếp nhận tất cả các quyền, nghĩa vụ về tài chính, tài sản và tiếp tục thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ mà Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Bảo Lâm và lĩnh vực sự nghiệp văn hóa tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bảo Lâm đang thực hiện nhưng chưa hoàn thành; giao nộp con dấu của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Bảo Lâm cho cơ quan Công an để thu hồi trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

UBND huyện Bảo Lâm triển khai thực hiện phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, tổ chức bộ máy, tài chính, đất đai và các vấn đè khác liên quan đến việc thành lập Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Bảo Lâm theo quy định.

D.L

Các tin tức khác