Quy định quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Cao Bằng” cho sản phẩm trúc sào và chiếu trúc sào

Ngày 10/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 40-2018/QĐ-UBND Quy định quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Cao Bằng” cho sản phẩm trúc sào và chiếu trúc sào tỉnh Cao Bằng.

150122996642814-truc5

Người dân huyện Nguyên Bình thu hoạch trúc đi tiêu thụ

Theo đó, quy định gồm 5 chương, 21 điều, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước có các hoạt động liên quan đến quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Cao Bằng” cho sản phẩm phẩm trúc sào và chiếu trúc sào của tỉnh Cao Bằng. Trong đó, nêu quy định cụ thể về sử dụng, điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý “Cao Bằng” cho sản phẩm trúc sào và chiếu trúc Cao Bằng; việc đăng ký, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Cao Bằng” đối với sản phẩm trúc sào và chiếu trúc sào Cao Bằng; quản lý sử dụng chỉ dẫn địa lý “Cao Bằng” cho sản phẩm trúc sào và chiếu trúc sào Cao Bằng…

Mỗi tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Cao Bằng” sẽ được hướng dẫn đăng ký để cấp một mã số riêng và được gắn kèm theo dấu hiệu Chỉ dẫn địa lý “Cao Bằng” lên sản phẩm trúc sào hoặc chiếu trúc sào; được in ấn dấu hiệu Chỉ dẫn địa lý trên sản phẩm, giấy tờ, giao dịch kinh doanh trong và ngoài nước, bảng hiệu ở trụ sở, quảng cáo pa nô, áp phích theo quy định của pháp luật. Dấu hiệu Chỉ dẫn địa lý sẽ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng (đơn vị được giao quản lý Chỉ dẫn địa lý) quy định…

Hải Hà 

Các tin tức khác