Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 06/03/2017, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia đã ban hành Quyết định số 226/QĐ-BCĐCTMTQG, về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020

Quy chế này quy định nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc hoạt động, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác và trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020.

Ban Chỉ đạo chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể thảo luận, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận và chỉ đạo thực hiện.

N.A

Các tin tức khác