Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2018-2020 của tỉnh

Ngày 28/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 605/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2020 của tỉnh Cao Bằng.

Quy chế này quy định nhiệm vụ, quyền hạn và phân công các thành viên Ban chỉ đạo; chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo. Quy chế áp dụng đối với Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025 tỉnh Cao Bằng.

 

Kim Cúc

 

 

Các tin tức khác