Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Tuyên Quang và Cao Bằng

Nhằm tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản ở khu vực giáp ranh, đảm bảo tính chủ động, kịp thời, hiệu quả và thống nhất trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra trong phạm vi khu vực giáp ranh; ngày 21/5/2018 UBND tỉnh Cao Bằng và UBND tỉnh Tuyên Quang đã ký Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Tuyên Quang với tỉnh Cao Bằng.

Quy chế gồm 03 chương, với 07 điều, quy định về nguyên tắc, phương thức, hình thức và nội dung phối hợp giữa UBND tỉnh Tuyên Quang và UBND tỉnh Cao Bằng trong việc thực hiện công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tại các khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh. Các nội dung phối hợp khác không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo quy định của pháp luật. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh.

Nội dung phối hợp bao gồm: Phối hợp trao đổi thông tin; công tác kiểm tra, kiểm soát, nắm tình hình; công tác ngăn chặn, giải tỏa hoạt động khoáng sản trái phép; xử lý vi phạm; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản.

Việc ký kết Quy chế nhằm thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ, hiệu quả về chuyên môn và thông tin, để tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh, nhằm ngăn chặn và chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản và nhân dân trong việc thực hiện quy định của pháp luật về khoáng sản và công tác bảo vệ khoáng sản tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Tuyên Quang và Cao Bằng.

Kim Cúc 

Các tin tức khác