Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

 

 

Trình tự thực hiện

1. Tổ chức có nhu cầu lập hồ sơ gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông nơi lắp đặt thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh;

2. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xét cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Trường hợp không cấp đăng ký, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

 

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông;

- Qua hệ thống bưu chính

Hồ sơ

a) Văn bản đề nghị nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung;Số lượng:01

b) Đối với trường hợp thay đổi địa điểm lắp đặt, cần có bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu văn bản chứng minh quyền sở hữu, thuê, mượn địa điểm mới.Số lượng: 01

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: