Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

 

 

Trình tự thực hiện

Trường hợp cần thay đổi nội dung ghi trong giấy phép bưu chính đã được cấp, doanh nghiệp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng theo quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính có trách nhiệm thẩm tra và sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính. Trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính phải có thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.

Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính dẫn đến thay đổi thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính thì doanh nghiệp nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép mới.

 

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp.

- Qua hệ thống bưu chính.

 

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;

- Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;

Số bộ hồ sơ: 01 bộ là bản gốc

Thời  hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông

Đối tượng thực hiện TTHC

- Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giaydenghisuadoibosunggiayphepbuuchinh.docx

Phí, lệ phí

- Trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tỉnh: 2.750.000 đồng

- Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 1.500.000 đồng.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép sửa đổi, bổ sung

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật 49/2010/QH12

Nghị định 47/2011/NĐ-CP

Thông tư 291/2016/TT-BTC

Nghị định 150/2018/NĐ-CP

 

Mức độ: