Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư (cấp huyện)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 

Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư  (cấp huyện)

 

 

Trình tự thực hiện

Bên mời thầu gửi quyết định sửa đổi kèm theo những nội dung sửa đổi HSMST, HSMT đến các Nhà đầu tư đã mua HSMST, HSMT.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại tru sở cơ quan hoặc thông qua dịch vụ bưu chính

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

  - Quyết định sửa đổi kèm nội dung sửa đổi HSMST, HSMT, HSYC;

  - Tài liệu khác có liên quan.      

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

Chưa quy định.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bên mời thầu.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

 

Phí, lệ phí

Không.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định sửa đổi, nội dung sửa đổi.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

 - Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà đầu tư.

 

 

Mức độ: