Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (cấp Huyện)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (cấp Huyện)

 

 

Trình tự thực hiện

Bên mời thầu gửi quyết định sửa đổi kèm theo những nội dung sửa đổi HSMST, HSMT, HSYC đến các Nhà đầu tư đã mua HSMST, HSMT, HSYC.

 

Cách thức thực hiện

- Gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc email

 

Hồ sơ

- Quyết định sửa đổi kèm nội dung sửa đổi HSMST, HSMT, HSYC;

- Tài liệu khác có liên quan.        

* Số lượng hồ sơ: 01 bản chụp

 

Thời  hạn giải quyết

Quy định rõ tại Bảng dữ liệu của HSMST, HSMT, HSYC (tối thiểu là 10 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu)

 

Cơ quan thực hiện TTHC

Bên mời thầu.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

       Tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 01 (Mẫu HSMST) và Mẫu số 02 (Mẫu HSMT) ban hành kèm theo Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT.

 

Phí, lệ phí

         Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định sửa đổi, nội dung sửa đổi.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 -Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà đầu tư.

- Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon MẪU.doc53.5 KB

Mức độ: