Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (cấp huyện)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (cấp huyện)

 

 

Trình tự thực hiện

- Bên mời thầu gửi văn bản sửa đổi kèm theo nội dung sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cho các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước thời điểm đóng thầu;

- Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản cho Bên mời thầu là đã nhận được các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

 

Cách thức thực hiện

- Thông qua hệ thống bưu chính, viễn thông;

- Trực tiếp tại trụ sở của chủ đầu tư, bên mời thầu.

 

Hồ sơ

- Thông qua hệ thống bưu chính, viễn thông;

- Trực tiếp tại trụ sở của chủ đầu tư, bên mời thầu.

 

Thời  hạn giải quyết

- Đối với sửa đổi hồ sơ mời thầu sau khi phát hành:

+ Đấu thầu trong nước: tối thiểu là 10 ngày trước thời điểm đóng thầu;

+ Đấu thầu quốc tế: tối thiểu là 15 ngày trước thời điểm đóng thầu.

- Đối với sửa đổi hồ sơ yêu cầu sau khi phát hành:

+ Tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ đầu tư

- Cơ quan trực tiếp thực hiện:

+ Bên mời thầu;

+ Chủ đầu tư

 

Đối tượng thực hiện TTHC

        Bên mời thầu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

        Không

Phí, lệ phí

         Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản thông báo sửa đổi hồ sơ mời thầu.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Đáp ứng yêu cầu về thời hạn giải quyết;

- Thông báo cho tất cả các nhà thầu tham dự thầu.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn;

Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, có hiệu lực từ ngày 01/8/2015.

 

 

 

Mức độ: