Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý III năm 2017

Ngày 10/10/2017, Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng đã ban hành Báo cáo số 1039/STC-QLNS về thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý III năm 2017

Theo đó, đến hết 30/9/2017, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 923,962 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa 770,366 tỷ đồng, bằng 77% dự toán Trung ương giao, bằng 65% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 99% so với cùng kỳ năm 2016. Thu xuất, nhập khẩu 151,223 tỷ đồng, bằng 131% dự toán Trung ương giao, bằng 92% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng  17% so với cùng kỳ năm 2016. Chi ngân sách địa phương 3.688 tỷ đồng, bằng 48% so với dự toán đầu năm, bằng 99% so với cùng kỳ.

Nhìn chung kết quả thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2017 một số khoản thu đạt được khá tích cực, bám sát tiến độ đề ra và tăng so với cùng kỳ.

Kim Thoa

Các tin tức khác