Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong tháng 2/2015

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, tháng 02/2015 các mặt hàng xuất, nhập khẩu đa dạng và phong phú hơn nên có giá trị tăng cao so với cùng kỳ năm trước.Cụ thể:

 Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 02/2015 ước đạt 1.156,6 nghìn USD, bằng 93,97% so với tháng trước và tăng 730,29% so với cùng tháng năm trước. Tính chung hai tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 2.387,4 nghìn USD, tăng 219,64% so với cùng kỳ năm trước; trong đó loại hình kinh tế tư nhân đạt 2.383,6 nghìn USD, chiếm tỷ trọng 99,84% trong tổng giá trị xuất khẩu; loại hình kinh tế tập thể đạt 3,8 nghìn USD với mức tỷ trọng chưa đến 1%.

Hàng hóa xuất qua cửa khẩu Trà Lĩnh

Trong hai tháng đầu năm, mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt mức khá là sản phẩm mây, tre, cói, thảm đạt 35 nghìn USD; hàng hóa khác 86,6 nghìn USD và gỗ đạt 3,78 nghìn USD.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 02/2015 ước đạt 2.026 nghìn USD, bằng 73,98% so với tháng trước và tăng 345,27% so với cùng tháng năm trước. Tính chung hai tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 4.764,6 nghìn USD, tăng 587,04% so với cùng kỳ năm trước; trong đó loại hình kinh tế tư nhân đạt 564 nghìn USD, chiếm tỷ trọng 11,83% trong tổng giá trị nhập khẩu; loại hình kinh tế tư nhân đạt 4.200,6 nghìn USD với mức tỷ trọng 88,87%.

Trong hai tháng đầu năm, một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 2.508,7 nghìn USD, tăng 458,98%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 12,5 nghìn USD, tăng 190,7%; hàng hóa khác đạt 1.476,9 nghìn USD, tăng 514,35%. Ngoài ra, các mặt hàng như vải các loại đạt 647 nghìn USD; kim loại thường đạt 94,5 nghìn USD; sản phẩm từ cao su đạt 25 nghìn USD...

 

D.L - K.C