Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018

Ngày 06/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 879/UBND-NL về việc tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi mùa mưa, lũ năm 2018.

H%C3%A0%20Qu%E1%BA%A3ng%20ng%E1%BA%ADp%20%C3%BAng

Mưa lũ gây ngập úng tại thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức tổng kết công tác quản lý an toàn công trình thủy lợi năm 2017, rút kinh nghiệm trong việc xây dựng phương án ứng phó ứng phó thiên tai năm 2018; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/4/2018. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn công trình, nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó của người dân ở vùng hạ du đập; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ công trình thủy lợi. Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, xử lý kiên quyết đối với các đơn vị không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật; kiểm tra, kiểm định, đánh giá an toàn công trình thủy lợi; lập danh mục các công trình hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn. Tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa, lũ năm 2018, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT trước ngày 20/4/2018.

Sở Xây dựng, Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện,  thành phố tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn; đánh giá mức độ an toàn, an ninh các hồ chứa thủy điện...

 

 

D.L

Các tin tức khác